Program dotyczący stresu cieplnego u brojlerów

phileo

Stres zakłóca normalną równowagę fizjologiczną zwierzęcia.

 

Wystąpienie stresu cieplnego zależy od czynników środowiskowych (temperatury i wilgotności powietrza – wskaźnik THI), gatunku, wieku, wagi itp. Wskaźnik THI mierzy łączny wpływ temperatury otoczenia i wilgotności względnej w celu określenia poziomu stresu cieplnego.

picto layer

Stres cieplny wpływa na równowagę fizjologiczną u brojlerów

Phileo dash

Wysoka temperatura wywiera dwojaki wpływ na aktywność układu neuroendokrynnego u drobiu:

  • podwyższone stężenie kortykosteronu w osoczu w wyniku aktywacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA)
  • zmniejszone wydzielanie hormonów tarczycy T3 i T4, które odgrywają kluczową rolę w metabolizmie energetycznym

 

Dotknięte stresem cieplnym organizmy ptaków kierują krew w kierunku peryferyjnych części ciała, próbując w ten sposób zmaksymalizować rozpraszanie ciepła. W konsekwencji zmniejszony przepływ krwi i składników odżywczych prowadzi do niedotlenienia nabłonka jelitowego, co narusza integralność jelita.

Zintegrowana strategia zarządzania stresem cieplnym

Phileo dash

Safmannan® może pomóc złagodzić szkodliwe skutki stresu cieplnego u brojlerów, utrzymując wzrost, wydajność i przeżywalność ptaków. Wpływ stresu cieplnego można zmniejszyć przez ochronę integralności jelit, ograniczenie translokacji patogenów bakteryjnych oraz modulację produkcji cytokin prozapalnych, takich jak lL-6, które mogą aktywować oś HPA.

Modulacja gospodarki hormonalnej w warunkach stresu cieplnego

Phileo dash

Sohail i in. przeprowadzili badanie mające na celu ocenę poziomu kortykosteronu podczas stresu cieplnego. Wyniki wykazały, że poziom kortykosteronu u ptaków w grupie suplementowanej preparatem Safmannan® był istotnie niższy niż w grupie kontrolnej poddanej stresowi cieplnemu.

Obniżenie temperatury ciała i stresu oksydacyjnego

Phileo dash

2800 brojlerów losowo podzielono na 3 grupy: grupę kontrolną negatywną, grupę kontrolną pozytywną poddaną stresowi cieplnemu oraz grupę suplementowaną preparatem Safmannan® i poddaną stresowi cieplnemu. Temperaturę ciała rejestrowano kilka razy dziennie. Od 35. do 42. dnia temperatura ciała była znacząco niższa w grupie suplementowanej preparatem Safmannan® niż w grupie kontrolnej poddanej stresowi cieplnemu.

 

Stres cieplny zwiększa zapotrzebowanie na energię, co prowadzi do powstawania w większej liczbie wolnych rodników. Przeprowadzono badanie mające na celu porównanie efektów działania preparatu Safmannan® i antybiotykowego stymulatora wzrostu (bacytracyny) u brojlerów podczas narażenia na przewlekły stres cieplny. Badanie wykazało, że dodatek preparatu Safmannan® w ilości 250 g/t do diety brojlerów poddanych stresowi cieplnemu zmniejszył utlenianie lipidów znacznie bardziej niż antybiotyk.

Optymalizacja odpowiedzi na szczepionki w warunkach stresu cieplnego

Phileo dash

W 2016 r. w Indiach przeprowadzono badanie, którego celem było porównanie wpływu preparatu Safmannan® i antybiotykowego stymulatora wzrostu na brojlery narażone na przewlekły stres cieplny. 1464 jednodniowych kogutów brojlerów podzielono losowo na 4 grupy. Grupa kontrolna negatywna została umieszczona w kontrolowanych warunkach w kurniku nr 1. Pozostałe grupy umieszczono w kurniku nr 2, w naturalnych warunkach stresu cieplnego (35°C do 42. dnia) i z większym zagęszczeniem (>3 ptaki na m²). Miano przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu (NDV) było istotnie wyższe w grupie suplementowanej preparatem Safmannan® niż w pozostałych grupach, w tym w grupie otrzymującej antybiotykowy stymulator wzrostu (bacytracynę) w dawce 500 g/t paszy.

Zwiększanie przeżywalności podczas ciężkiego stresu cieplnego

Phileo dash

Badanie z udziałem 2800 ptaków losowo podzielonych na 3 grupy wykazało, że wskaźniki przeżywalności w warunkach silnego stresu cieplnego były znacznie lepsze w przypadku suplementacji preparatem Safmannan® niż w przypadku grupy kontrolnej pozytywnej poddanej stresowi cieplnemu.

Poprawa wydajności podczas ciężkiego stresu cieplnego

Phileo dash

Wyniki badań wykazały, że dodatek 500 g/t preparatu Safmannan® do paszy dla brojlerów poddanych stresowi cieplnemu znacząco poprawił współczynnik wykorzystania paszy w porównaniu z grupą kontrolną, która nie otrzymywała tego suplementu. Masa ciała ptaków w 42. dniu była znacząco wyższa w grupie suplementowanej preparatem Safmannan® niż w grupie kontrolnej pozytywnej.

Poprawa wykorzystania paszy i śmiertelności podczas ciężkiego stresu cieplnego

Phileo dash

W innym badaniu, przeprowadzonym w Brazylii w 2017 r., wykazano, że zarówno współczynnik wykorzystania paszy, jak i śmiertelność były lepsze w grupie otrzymującej Safmannan® niż w grupie kontrolnej. Uzupełnienie paszy brojlerów poddanych stresowi cieplnemu preparatem Safmannan® w dawce 250 g/t może pomóc w łagodzeniu niekorzystnych skutków stresu cieplnego.

To oświadczenie nie zostało poddane ocenie przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania jakichkolwiek chorób, leczenia ich lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach, a związane z nimi oświadczenia nie są dopuszczalne we wszystkich regionach. Informacje podane w tym dokumencie są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą prawdziwe i dokładne. Produkty muszą jednak być stosowane wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie możemy zagwarantować możliwości ich swobodnego stosowania w każdym zamierzonym celu lub kraju.

Dowiedz się więcej o naszych programach

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash