Maksymalizacja wydajności krów mlecznych, dzięki precyzyjnemu zastosowaniu probiotyku drożdżowego

Maksymalizacja wydajności krów mlecznych, dzięki precyzyjnemu zastosowaniu probiotyku drożdżowego

krowy

Żywienie precyzyjne to koncepcja, w której poszczególne krowy mleczne lub całe grupy krów, o podobnych potrzebach żywieniowych, są karmione zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem, przy minimalnej stracie składników odżywczych i maksymalnym ich wykorzystaniu.Wpływa to pozytywnie na zrównoważony rozwój, redukuje odpady środowiskowe i optymalizuje rentowność gospodarstwa.Precyzyjne żywienie to przede wszystkim dostarczanie krowom zindywidualizowanych dawek, zgodnie z ich produkcją mleka, fazą laktacji oraz potrzebami bytowymi.Zalety żywienia precyzyjnego są dobrze znane, ale wynikają z niego również pewne wady. Wymaga ono przede wszystkim odpowiedniego podziału zwierząt na grupy, w oparciu o ich specyficzne zapotrzebowanie na składniki odżywcze i energię. Konieczne jest wówczas mieszanie kilku różnych dawek pokarmowych dla każdej z nich, co stwarza dodatkową pracę dla hodowcy. O ile jest to łatwiejsze do osiągnięcia na dużych gospodarstwach, to jednak dla wielu typowych europejskich gospodarstw będzie znacznym utrudnieniem.

Automatyczne systemy dojenia krów

Wraz z rozwojem zrobotyzowanych systemów udojowych w Europie, hodowcy otrzymują więcej możliwości precyzyjnego żywienia. W konwencjonalnych halach udojowych krowy są powszechnie karmione mieszanką paszową (TMR), z kolei w zautomatyzowanych większość koncentratów jest dostarczana indywidualnie przez robota podczas doju, w zależności od specyficznych potrzeb i produkcji mleka każdej krowy. Krowy nadal otrzymują paszę w swojej diecie, wraz z niektórymi koncentratami, jako częściową mieszankę paszową (PMR). Duża część zapotrzebowania na energię i białko z paszy granulowanej, dozowana jest poprzez robota udojowego, co daje lepsze zbilansowanie diety.

Choć zrobotyzowane systemy udojowe stawiają pewne wyzwania, to także stwarzają szansę na częstsze pory doju, obok bardziej precyzyjnego żywienia krów, zgodnie z ich indywidualnym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe (A. Bach 2017).

Zrobotyzowane systemy udojowe rozwijają się szybko, stają się bardziej precyzyjne i rozwiązują wiele problemów. Tworzy to nowe możliwości precyzyjnego żywienia w odniesieniu do poszczególnych krów, co skutkuje lepszą optymalizacją składników pokarmowych, która może prowadzić do bardziej zrównoważonej hodowli bydła mlecznego. Liczba istniejących gospodarstw przechodzących na roboty udojowe rośnie z każdym rokiem. Według danych z 2020 roku, 17% krów mlecznych w Europie jest dojonych przez roboty, natomiast około 50% nowych hal udojowych wykorzystuje systemy robotyczne.

Dodatki do pasz

Precyzyjna dystrybucja składników odżywczych jest kluczem do zrównoważonej hodowli bydła mlecznego i dobrej optymalizacji kosztów. Ale co z dodatkami paszowymi?
Dodatki paszowe są już wymieszane w PMR lub zawarte w paszach granulowanych, dostarczanych przez robota. Są one precyzyjnie podawane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem krowy na składniki odżywcze.
Jednak w przypadku niektórych specyficznych dodatków, takich jak probiotyki i postbiotyki, które stają się coraz bardziej istotne, może to nie mieć miejsca.
Phileo by Lesaffre zbadało wpływ różnych dawek probiotyku drożdżowego podawanego krowom w zależności od ilości paszy, produkcji mleka, fazy laktacji oraz czynników behawioralnych, takich jak np. stres cieplny.
Wyniki badań, uzyskane w różnych warunkach i przy różnych dietach, pokazują, że dostosowanie dawki do indywidualnego zapotrzebowania krowy znacząco poprawia wydajność i zwiększa rentowność gospodarstwa.

Dostosowanie dawki Actisaf – od nauki do praktycznego zastosowania na gospodarstwach

Badanie sposobu działania probiotyku drożdżowego Actisaf na rozwój żwacza wykazało, że zwiększenie dawki powoduje znaczną poprawę jego parametrów.

Table1 Wpływ precyzyjnej suplementacji Actisaf Sc47 na parametry fizykochemiczne żwacza.

tabela danych

Pinloche et. al. 2013

Badanie in vivo wykazało, że Actisaf modyfikuje fermentację żwacza, nawet przy bardzo niskim poziomie dawki. Z kolei jej zwiększenie w okresie przejściowym może pomóc złagodzić negatywne skutki ujemnego bilansu energetycznego, a jednocześnie przyczynić się do zwiększenia produkcji mleka. Efekt zwiększonej dawki staje się jeszcze ważniejszy, gdy zwierzęta stają przed takimi wyzwaniami jak wycielenia, zmiany żywieniowe, stres cieplny i inne.

Dozowanie probiotyków w zrobotyzowanej hali udojowej może odbywać się za pomocą granulowanych koncentratów. W tym przypadku krowy otrzymują dawkę dopasowaną do ich produkcji mleka w zależności od ilości podawanej paszy uzupełniającej.

To dobry początek dostarczania odpowiedniej ilości probiotyków, ale wciąż nie jest optymalny. Na przykład, zdrowa, młoda krowa zje mniej paszy treściwej, ale dla optymalnego działania korzystne będzie uzupełnienie jej większą dawką probiotyku drożdżowego.

Dozowniki dodatków paszowych

Innym sposobem dostarczania probiotyków, w zależności od laktacji i wydajności, są dozowniki dla dodatków, zainstalowane na robocie udojowym. Dozowniki te są wyposażone w możliwość indywidualnego uzupełniania różnych składników, w wymaganej dawce. Na przykład, w badaniu z krowami mlecznymi we wczesnej laktacji w zrobotyzowanym systemie doju z dozownikami dodatków, dostarczyliśmy 2 różne dawki Actisafu, 5g i 10g (Rysunek 1). Oceniając uzyskane wyniki, zaobserwowaliśmy znaczącą różnicę pomiędzy dwoma suplementami, podkreślając potrzebę precyzyjnego ich podawania, przynajmniej w przypadku zwierząt we wczesnej laktacji.

Figure3. Wpływ precyzyjnego dawkowania preparatu Actisaf na wydajność mleka skorygowaną o energię (ECM) podczas wczesnej laktacji u krów wysokowydajnych.

Wpływ precyzyjnego dawkowania preparatu Actisaf na wydajność mleka skorygowaną o energię (ECM) podczas wczesnej laktacji u krów wysokowydajnych

Badania kontrolne w gospodarstwie komercyjnym z udziałem 117 krów wieloródek we wczesnej laktacji, zgrupowanych w trójki.

W innym badaniu porównano wpływ różnych poziomów dawek u krów mlecznych w odmiennych fazach laktacji. Porównano zalecane dawki 1g i 5g probiotyku drożdżowego w zrobotyzowanym systemie doju z dozownikami dodatków (rys.2)

milk yeld

Zaobserwowaliśmy również korzyści z precyzyjnej suplementacji zalecanych dawek probiotyku drożdżowego dla różnych grup.

Próba przeprowadzona z jednym z partnerów Phileo, Vilomix Denmark, obejmująca 6 gospodarstw mleczarskich, pokazała znaczenie precyzyjnej suplementacji. Badano różnice pomiędzy 2g Actisaf i 5g Actisaf (rys 3).

srednie dane dla mleka

Zaobserwowano pozytywny trend, ze wzrostem średnio o 2% w całym gospodarstwie i lepszym ROI 5:1, osiągniętym przy suplementacji Actisaf Sc 47 w dawce 5g vs 2 g/krowę/dzień.

Odpowiednie dawkowanie probiotyku drożdżowego

Zidentyfikowanie potrzeb zwierząt i uzupełnienie probiotyku drożdżowego Actisaf zgodnie z ich indywidualnymi wymaganiami, za pośrednictwem robotów udojowych, wpływa korzystnie na poprawą rentowności gospodarstwa.

Aktualnie Phileo przeprowadza szereg badań w różnych warunkach, aby umożliwić dobór najlepszej dawki probiotyku drożdżowego w zależności od spożycia paszy/produkcji mleka, diety, etapu laktacji i tak dalej, wszystko po to, aby zoptymalizować ROI.

References are available on request.

Author: Valentin Nenov,

Phileo by Lesaffre Global Ruminant Manager.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.