Zdrowie i żywienie bydła opasowego

Phileo dash

Właściwe odżywianie i zarządzanie stanem zdrowia przez zastosowanie probiotyków w żywieniu bydła mięsnego w oborach do opasu ma na celu poprawę wydajności bydła, osiągnięcie maksymalnych przyrostów masy ciała oraz wykorzystania paszy przez optymalizację zdrowia żwacza i odporności zwierząt. Nasze rozwiązania i programy pozwalają bydłu osiągnąć optymalną wagę, właściwy pokrój oraz jakość mięsa, umożliwiając hodowcom utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

beef

Poprawa stanu zdrowia żwacza w celu maksymalizacji współczynnika wykorzystania paszy

Phileo dash

Po przybyciu do obory do bydła opasowego cielęta są przestawiane z diety wysokowłóknistej na wysokoenergetyczną. Ten okres przejściowy trwa około 30 dni. Cały proces, który wymaga adaptacji mikrobiomu żwacza do nowej diety, wiąże się ze znacznymi zmianami w populacji bakterii oraz w zachowaniach zwierząt w zakresie pobrania paszy. Przejście na dietę z wysokim udziałem ziarna zbóż zwiększa produkcję kwasu w żwaczu, podnosząc ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza. Zwierzęta z subkliniczną kwasicą cechują się niższym współczynnikiem wykorzystania paszy i niskimi przyrostami masy ciała, co skutkuje znacznym obniżeniem opłacalności hodowli.

 

Aby zapewnić płynne przejście między fazami i uniknąć schorzeń żwacza, niezbędna jest właściwa strategia żywieniowa.

Lepsza wydajność bydła opasowego w pierwszym okresie pobytu w oborze dla opasów

Phileo dash

Okres przejściowy, który trwa średnio 30 dni po przybyciu bydła do obory dla opasów, jest niewystarczającym czasem na aklimatyzację i dostosowanie się do diety wysokoenergetycznej.

 


Powoduje to u zwierząt duży stres i naraża je na problemy zdrowotne. Cielęta są transportowane, grupowane, odrobaczane, szczepione oraz przestawiane z diety wysokowłóknistej na paszę wysokoenergetyczną. W tym okresie cielęta są narażone na największe ryzyko wystąpienia choroby układu oddechowego bydła (BRD), która stanowi główny problem zdrowotny w oborach dla bydła opasowego, potencjalnie zmniejszając przyrost masy ciała średnio o 190 g/dzień na etapie opasu końcowego. Udane przejście między etapami jest kluczem do wysokiej ogólnej wydajności i dobrego stanu zdrowia przez cały okres opasu końcowego, co pomaga ograniczyć stosowanie antybiotyków, które stanowi na całym świecie poważny problem zdrowotny.

Dążenie do lepszego przyrostu masy, jakości mięsa i bezpieczeństwa

Phileo dash

Skarmianie wysokoenergetyczną dietą opartą na zbożach maksymalizuje dzienne przyrosty masy ciała, zmniejszając zużycie paszy na jednostkę przyrostu. Zapewnia również najwyższą jakość mięsa z dobrą marmurkowatością.

 

Warunkiem wstępnym prawidłowego przebiegu opasu końcowego jest zdrowe stado, któremu zapewnia się warunki wzrostu pozwalające w optymalny sposób zamieniać paszę na masę ciała. Wiele czynników, takich jak zaburzenia równowagi żwacza, choroba układu oddechowego bydła oraz inne problemy zdrowotne i żywieniowe, może skutkować niskim współczynnikiem wykorzystania paszy i słabymi przyrostami masy ciała. Optymalna strategia żywienia i zarządzania w całym okresie opasu końcowego powinna koncentrować się na właściwym stanie zdrowia żwacza i zapobieganiu chorobom zakaźnym, co należy osiągnąć przez zapewnienie bydłu odpowiednio zbilansowanej diety, wykształcenie dobrej odporności oraz minimalizację stresu.

Innowacyjna oferta produktów dla hodowców wołowiny

Nasze programy dla wołowiny

Heat stress ruminants
Meat profit beef cattle

Dowiedz się więcej na temat zarządzania hodowlą bydła

Artykuły związane z hodowlą bydła

Przepraszamy, brak wpisów spełniających podane kryteria.

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash