STRES CIEPLNY: Jak zapobiegać i łagodzić skutki stresu cieplnego

STRES CIEPLNY: Jak zapobiegać i łagodzić skutki stresu cieplnego

stres cieplny u krów

W obliczu globalnie rosnących temperatur stres cieplny przez wiele lat stanowił duże wyzwanie dla hodowców bydła mlecznego, stawiając przed nimi poważne wymagania w zakresie produkcji zwierzęcej.

Obecnie, gdy okresy podwyższonej temperatury stają się coraz bardziej powszechne, a wpływ stresu cieplnego, według prognoz będzie powodował koszty rzędu 5 miliardów dolarów rocznie dla sektora mleczarskiego do 2050 roku (Wankar i in., 2021), potrzeba działania nigdy nie była większa.

Wdrożenie najlepszych praktyk zarządzania stadem, podczas stresu cieplnego, od zawsze stanowiło podstawowe podejście w produkcji mleka i niewątpliwie będzie się nasilać w miarę dalszego wzrostu temperatury i wilgotności. Obok wielu technik, potencjał rozwiązań opartych na drożdżach, pomagających zredukować najgorsze skutki stresu cieplnego dla zwierząt hodowlanych, będzie odgrywał w przyszłości coraz większą rolę w globalnej hodowli bydła mlecznego.

Wpływ

Stres cieplny powoduje wzrost temperatury ciała krów mlecznych, podnosząc ją powyżej poziomu uznawanego za normalny w kierunku potencjalnie niebezpiecznego dla ich zdrowia. Pozostawione same sobie, krowy wdrażają instynktowne mechanizmy obronne. Obejmują one dyszenie, stanie zamiast odpoczynku oraz ograniczenie czynności generujących ciepło, takich jak jedzenie i przeżuwanie. Reakcje te wskazują nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia zwierząt poddanych stresowi cieplnemu, ale także sygnalizują, że funkcje produkcyjne i reprodukcyjne są pod silną presją.

Podczas, gdy skutki stresu cieplnego są najbardziej widoczne u krów o wysokiej wydajności, krowy średnio wydajne i młode zwierzęta są również narażone na ryzyko w przypadku wysokiego wskaźnika THI (wskaźnik wilgotności i temperatury) wynoszącego 68 lub więcej. Jest to próg, przy którym rosnące czynniki temperatury i wilgotności zazwyczaj wywołują negatywne objawy. THI 68 odpowiada temperaturze 22°C i wilgotności 50%. Im wyższy jest wskaźnik THI, tym więcej szkód jest wyrządzanych zwierzętom. Według Bernabucci i in. (2010), każda jednostka THI powyżej 68 powoduje spadek wydajności mlecznej o 0,27 kg. Jest to alarmujący fakt, biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych czasach ciężkie warunki stresu cieplnego mogą łatwo osiągnąć THI 80 lub więcej.

Działania hodowców

Istnieje szereg praktycznych działań, które mogą podjąć hodowcy, aby pomóc zwierzętom w radzeniu sobie z rosnącymi wskaźnikami THI. Obejmują one zapewnienie dodatkowego cienia, wentylacji, chłodzenia i obfitego zaopatrzenia w świeżą, chłodną wodę pitną. Dążenie do utrzymania poziomu spożycia paszy poprzez przesunięcie godzin karmienia na chłodniejsze części doby, może również pomóc, podobnie jak rozłożenie posiłków w ciągu dnia, niż byłoby to konieczne w normalnych warunkach THI.

Rozwiązania oparte na drożdżach

Rola rozwiązań opartych na drożdżach w zwalczaniu wpływu stresu cieplnego na zdrowie, dobrostan i wydajność zwierząt gospodarskich, również została wykazana jako pozytywna, co zostało ocenione w kilku badaniach instytucjonalnych i w gospodarstwach mlecznych.

Program Heat Stress, opracowany w Phileo przez Lesaffre, skupia swoją uwagę na probiotyku drożdżowym Actisaf® Sc 47, postbiotyku drożdżowym Safmannan ® oraz wzbogaconych w selen organiczny drożdżach Selsaf®, z których każdy wykazał korzystny wpływ na ochronę krów mlecznych i cieląt przed najgorszymi skutkami stresu cieplnego.
W badaniach z użyciem Actisaf® Sc 47 (Moallem i in., 2009), przeprowadzonych, podczas umiarkowanego do wysokiego stresu cieplnego (77>THI>83), odnotowano wzrost produkcji mleka o 1,5kg/dzień i wzrost spożycia suchej masy o 600g/dzień dla krów w grupie testowej w porównaniu z krowami w grupie kontrolnej.

Grafika 01: Wyższa wydajność mleka w warunkach stresu cieplnego z Actisaf w dawce

wydajnosc mleka w warunkach stresu cieplnego

Actisaf® Sc 47, w połączeniu z Safmannanem®, zapewnił również silną odpowiedź immunologiczną u krów mlecznych podczas stresu cieplnego, w przeciwieństwie do obniżenia funkcji immunologicznych, które zwykle pojawia się w takich warunkach. Skuteczna redukcja liczby komórek somatycznych (SCC) u krów mlecznych została również powiązana z połączonym stosowaniem Actisaf® i Safmannanu® w badaniach przeprowadzonych na 8 holenderskich farmach mlecznych, gdzie LKS (liczba komórek somatycznych) krów suplementowanych zostało obniżone ze średniej sprzed badania wynoszącej 280 000 na farmę do poziomu poniżej 200 000.

Selsaf® podawany krowom mlecznym, które były narażone na działanie THI 72 przez 9 tygodni, przyniósł znaczące obniżenie temperatury rektalnej i częstości oddechów w porównaniu z krowami w grupie otrzymującej selen nieorganiczny.Wykazano również, że Selsaf® znacząco obniża LKS w grupie krów poddanych leczeniu.

Grafika 02: Selsaf poprawia samopoczucie krów w warunkach stresu cieplnego

Selsaf poprawia samopoczucie krów w warunkach stresu cieplnego
Wnioski

Wiele różnych metod zarządzania, zostało opracowanych w celu złagodzenia skutków stresu cieplnego, przy czym stosowanie rozwiązań na bazie drożdży jest coraz częściej postrzegane jako obiecujące w zakresie ochrony przed skutkami stresu cieplnego. Probiotyk drożdżowy, frakcje ścian drożdży i wzbogacone drożdże selenowe są mocnymi kandydatami do pomocy hodowcom w utrzymaniu zdrowych i wydajnych krów w obliczu coraz bardziej wymagających warunków klimatycznych.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.