Optymalizacja przyrostu masy ciała i współczynnika wykorzystania paszy

phileo

Bydło opasowe to silne, odporne zwierzęta zdolne przetwarzać rośliny i roślinne produkty uboczne, które w przeciwnym razie nie nadawałyby się do użytku, na wysokiej jakości mięso. W rzeczywistości zwierzęta te są jednak karmione wysokoenergetycznymi dietami o wysokim udziale zboża, aby osiągnąć szybki wzrost i wysoką jakość mięsa przy lepszym współczynniku wykorzystania paszy. Żywienie bydła opasowego paszą treściwą zmniejsza zapotrzebowanie na paszę w przeliczeniu na kilogram przyrostu masy ciała.

 

Bez względu na to, jaki system opasu jest stosowany w danej oborze, najważniejszym czynnikiem jest efektywność wykorzystania paszy na wszystkich etapach odchowu i opasu. Dobrą efektywność wykorzystania paszy można osiągnąć dzięki właściwemu przejściu z diety wysokowłóknistej do wysokoenergetycznej oraz prawidłowej kondycji żwacza.

picto beef

Zapewnienie optymalnego wykorzystania paszy w okresie opasu końcowego

Phileo dash

1. Znajomość hodowanej rasy i jej właściwości, aby właściwie żywić zwierzęta oraz zarządzać nimi.
2. Przenoszenie do obory dla bydła opasowego właściwie odsadzonych zwierząt o odpowiedniej masie ciała. Lekkie cielęta są bardziej podatne na choroby i trudniej jest je przestawić na dietę właściwą dla opasu końcowego.
3. Zarządzanie właściwym przejściem na paszę podawaną w oborze dla opasów w celu zapewnienia właściwej adaptacji żwacza. Żwacz potrzebuje średnio 2-4 tygodni na dostosowanie się po przejściu z diety wysokowłóknistej do takiej o wysokiej zawartości zboża. W tym okresie trzeba zapewnić stopniowe przejście, powoli wprowadzając paszę treściwą.
4. Zapobieganie kwasicy żwacza przez cały okres opasu końcowego. Zwierzęta z kwasicą żwacza cechują się znacznie niższym współczynnikiem wykorzystania paszy i często odmawiają pobierania paszy.

Actisaf® ułatwia przejście na paszę podawaną w oborze dla bydła opasowego.

Phileo dash

Suplementowanie bydła opasowego probiotykiem drożdżowym Actisaf® przez cały końcowy okres opasu zapewnia lepsze przejście do diety w oborze. Pomaga ono zapobiegać kwasicy żwacza i poprawia współczynnik wykorzystania paszy przez stabilizację środowiska żwacza dla optymalnej fermentacji bakteryjnej.

 

Suplementacja preparatem Actisaf® w dawce 5 g dziennie na zwierzę przez cały okres opasu końcowego zwiększa średni dzienny przyrost, całkowity przyrost i przyrost tuszy, dając szacunkowy zwrot z inwestycji na poziomie 5:1.

Suplementacja bydła opasowego preparatem Actisaf® w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji

Phileo dash

Suplementacja bydła opasowego preparatem Actisaf® przynosi pozytywny zwrot z inwestycji (ROI)

Średnia cena za kg tuszy wołowej w UE w okresie badania = 4,9 EUR
Zysk dzięki Actisaf® = 44 EUR
ROI = 4,9:1

Dowiedz się więcej na temat zarządzania hodowlą bydła

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash